Lej din alarm
security camera
Snydtyven Kampange streamer1
vagtimages
Snydtyven Kampange streamer1
166285950
slide-2
vagt-images

Salgs- og leveringsbetingelser

Standard leverings og abonnementsbetingelser AIA

 

1.

Almindelige bestemmelser

1.1

For aftalen mellem kunden og ST Låse & Alarm gælder nærværende leverings- og abonnementsbetingelser.

1.2

Eventuelle Omkostninger, afgifter, gebyrer, løbende ydelser eller lignende til politi, teleselskab, beredskabsvæsen

eller offentlig myndighed er ikke omfattet af aftalen og er ST Låse & Alarm uvedkommende.

1.3

Købelovens bestemmelser om reklamations ret er gældende for aftalen.

1.4

Ansvarsbegrænsning:

ST Låse & Alarm er ikke ansvarlig for skader eller tab, som er eller ville have været dækket under en sædvanlig tingsforsikring, som kunden har eller kunne have valgt at tegne i et forsikringsselskab, som tegner forsikringer i Danmark, herunder men ikke begrænset til forsikring mod tyveri, brand, vand og stormskade.

1.5

ST Låse & Alarm er ikke ansvarlig såfremt bygningsmæssige ændringer eller ændringer i indretning og brug af lokalerne påvirker installationens funktion.

1.6

ST Låse & Alarm er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved transmissionsnettet. Ej heller er ST Låse & Alarm ansvarlig for manglende radiokommunikation mellem detektor og central, hvor dette skyldes pludseligt opstået batterisvigt eller ikke er en fejl, der kan påvises direkte på de installerede genstande.

1.7

ST Låse & Alarm er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

1.8

ST Låse & Alarm er ikke ansvarlig for levering af sine ydelser i tilfælde af force majeure, herunder strejke og lockout m.m., men kunden har krav på et forholdsmæssigt afslag i abonnementsvederlaget for den manglende ydelse.

1.9

ST Låse & Alarms ansvar er i øvrigt begrænset således, at erstatning til kunden i intet tilfælde kan overstige DKK 200.000 pr. år.

2.

Godkendelse og ikrafttræden

2.1

Aftalen anses for godkendt og trådt i kraft på tidspunktet, hvor accept fra begge parter er givet.

2.2

Uanset årsag, er ST Låse & Alarm til enhver tid berettiget til at annullerer aftalen inden 14 dage efter aftalens accept.

2.3

Abonnementet træder i kraft, når anlægget er etableret dvs. installeret i forhold til aftale og signaltransmission er påbegyndt.

Abonnementet får hovedforfald ultimo denne måned.

3.

Det installerede anlæg

3.1

Anlægget og dets bestanddele inkl. kabler, hvor sådanne er en del af installationen, med undtagelse af låseanordninger/dørpumper samt de af teleselskabet leverede dele tilhører ST Låse & Alarm (gælder kun ved leje- & Lease anlæg).

Alarmskilte tilhører ST Låse & Alarm, der til enhver tid har adgang til sikringsstedet.

3.2

Da anlægget ikke lever op til samtlige af F&P´s krav, udsteder ST Låse & Alarm ikke AIA installationserklæring.

3.3

Kunden indestår for, at det installerede er fuldt forsikret mod tyveri og brand.(Gælder ved lejeanlæg).

3.4

Ved abonnementets ophør demonterer ST Låse & Alarm anlægget.(Gældende ved lejeanlæg) Eventuelle efterreparationer ved fast ejendom og dens bestanddele, der nødvendiggøres af demonteringen, kan ikke gøres gældende over for ST Låse & Alarm.

3.5

Evt. reparationer efter nøglerør / nøgleboks påhviler ejer / lejer af bygningen.

3.6

Kunden forpligter sig til, ikke at lade andre end ST Låse & Alarm eller den der anvises heraf udføre service, reparationer, ændringer eller demontering af anlægget. (Ved lejeanlæg).

3.7

Flytning og ændring af installationen i øvrigt, herunder udvidelse, indskrænkning, ombygning m.v. udføres efter aftale og for kundens regning.

4.

Betalingsforhold

4.1

Etableringsvederlag faktureres i direkte tilknytning til anlæggets etablering. Ved større installationer er ST Låse & Alarm berettiget til at opkræve aconto vederlag svarende til det udførte arbejde.

4.2

Vederlaget er fastsat under forudsætning af, at arbejdet kan foregå indenfor normal arbejdstid og uden særlige gener.

4.3

Abonnementsvederlaget betales forud for 1 måned ad gangen ved en måneds begyndelse.

4.4

ST Låse & Alarm er berettiget til at opkræve fakturagebyr og miljøafgift.

4.5

Ved udeblivelse eller forsinkelse af skyldig betaling forbeholder ST Låse & Alarm sig ret til at opkræve gebyrer og beregne sig morarenter på 2% pr. måned samt ved inkasso at beregne 2 gange uden retlige inddrivelsesomkostninger, jf. bkg nr. 601 af 12. juli 2002.

4.6

Erlægges betaling ikke rettidigt, er ST Låse & Alarm berettiget til, efter forgæves skriftligt påkrav, straks at hæve aftalen og nedtage alarmanlægget for kundens regning.(ved lejeanlæg).

4.7

Hvis der som følge af lov eller overenskomstaftale sker forhøjelse af ST Låse & Alarm ´s lønomkostninger, eller der i øvrigt forekommer omkostningsstigninger, reguleres abonnementsvederlaget med den procent, hvormed ST Låse & Alarms samlede udgifter er blevet ændret.

4.8

Det understreges, at den på abonnementsaftalen anførte abonnent, hæfter for kontraktens opfyldelse. ST Låse & Alarm vil således ved manglende betaling fra den anførte person angivet under ”fakturaadresse” opkræve abonnementet direkte hos abonnenten.

5.

Aftalens løbetid

5.1

Aftalen er uopsigelig i 12 måneder, med løbende abonnementsperioder af 3 mdr. varighed, jf. § 2.2.

5.2

Opsigelsesvarslet er for begge parter 3 måneder før hovedabonnementets hovedforfald.

5.3

Indløber ingen skriftlig opsigelse betragtes abonnementet som fortsat for et tidsrum af 3 mdr. og så fremdeles.

5.4

I tilfælde af forretningsophør, betalingsstandsning, konkurs eller dødsfald, kan abonnementet når som helst opsiges med 3 måneders varsel til en måneds udløb.

6.

Overdragelse af abonnement

6.1

Når en ny ejer/bruger overtager de sikrede lokaler og ønsker at indtræde i abonnementet, skal dette godkendes af ST Låse & Alarm.

6.2

Den hidtidige kunde frigøres først, når den nye abonnementskontrakt er sat i kraft.

7.

Nøgledeponering

7.1

Til brug for ST Låse & Alarms adgang til sikringsstedet opbevares nøgler i sikret nøgleboks på adressen.

7.2

ST Låse & Alarm påtager sig intet ansvar for nøgler, adgangskort eller lignende adgangsmedier, ligesom ST Låse & Alarm ikke hæfter for følgeskader af adgangsmediers bortkomst.

7.3

Såfremt låse ændres, skal kunden sikre sig, at nøgle i nøgleboks udskiftes af ST Låse & Alarm for kundens regning.

7.4

Såfremt der ved udrykning ikke findes brugbare nøgler, kan ST Vagt rekvirere låsesmed for kundens regning.

8.

Transmission til kontrolcentral

8.1

Anlægget tilsluttes Den Jyske kontrolcentral, der forestår signalbehandlingen.

8.2

Eventuelle nødvendige telestik o. lign. bestilles af ST Låse & Alarm på kundens vegne medmindre andet aftales.

8.3

Ved eventuelle ændringer i telefoninstallationen, serviceydelser eller transmissionsformen ved teleselskab eller andre, påhviler det kunden selv at undersøge, hvorvidt en sådan tjeneste/ændring får indflydelse på signaltransmissionen til Den Jyske kontrolcentral.

8.4

Ændringer i transmissionsform, installation m.v., som følge af krav fra teleselskab, offentlig myndighed eller kundens forsikringsselskab betales af kunden.

8.5

Ved alarmoverførsel via bredbånd, er det kundens ansvar, at ændringer i router, firewall eller netværksindstillinger ikke påvirker installationen.

9.

Alarmpatruljetjeneste

9.1

For model 1 (sølv) er følgende gældende:

Abonnementet omfatter modtagelse af alarmsignal eller anden verificeret alarm, hvorefter alarmpatrulje

kørsel iværksættes til sikringsstedet i regning.

9.2

For model 2 (guld) er følgende gældende:

Abonnementet omfatter modtagelse af alarmsignal eller anden verificeret alarm, hvorefter alarmpatrulje kørsel iværksættes til sikringsstedet. Fejlbetjening & fejlalarmer faktureres, men verificeret alarmudkald er inkluderet i abonnementet.

9.3

For model 3 (platin) er følgende gældende:

Abonnementet omfatter modtagelse af alarmsignal eller anden verificeret alarm, hvorefter alarmpatrulje kørsel iværksættes til sikringsstedet. Ligeledes runderes installationsadresse 1 gang i døgnet på forskellige tidspunkter. Alle udkald  samt rundering, er inkluderet i dette abonnement.

9.4

For alle servicemodeller gælder:

Alarmreaktion iværksættes i øvrigt i henhold til instruktion, der udarbejdes i samråd med kunden.

9.5

Det påhviler kunden at meddele ændringer i instruktionen og tilkaldeliste.

9.6

Ved fremkomst til sikringsstedet foretages observation og overvågning, indtil et i forhold til aftalen passende sikkerhedsniveau er retableret.

9.7

Ved skader på kundens lokaler som følge af indbrud eller indbrudsforsøg, vil ST Vagt sørge for midlertidig sikring af lokaliteterne for kundens regning med mindre andet aftales.

9.8

Hvor der iværksættes overvågning af sikringsstedet i forbindelse med retablering, sker dette for kundens regning.

9.9

Hvor udrykning skyldes et falsk alarmsignal forårsaget af kundens forhold eller fejl ved teleselskabernes transmission, er ST Vagt berettiget til, at afkræve kunden betaling for udrykningen.

 

Læs mere »